HOME_eng

អ្នកជំនួយហាងលក់ទំនិញដែលរកឃើញអ្វីៗទាំងអស់ “វ៉ាវ” នៅក្នុងពិភពលោក
សេវាកម្មសូអេបផល (Showapple Service)
Shoppingmall Agent Platform Service
링크를 SNS에 올리기만 하면 적립금을 현금으로!
Slider

ផ្សារទំនើបចង់ឱ្យអតិថិជនជួយផ្សព្វផ្សាយផ្សារទំនើបពួកគេ។
ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយមិនមែនអតិថិជនទាំងអស់សុទ្ធតែមានសកម្មភាពយ៉ាងសកម្មក្នុងការផ្សព្វផ្សាយផ្សារទំនើបរបស់ពួកគេទេ។

អតិថិជនមួយចំនួនណែនាំយ៉ាងសកម្មអំពីផ្សារទំនើបរបស់ពួកគេជូនដល់អ្នកដទៃ។
ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយ ក៏មិនមានសំណងសម្រាប់ការណែនាំបន្តឡើយ។

ក្រុមហ៊ុន Seoul Technology International Corp.
ទីមួយថាតើយើងអាចកំណត់ថាការណែនាំបន្តរបស់អតិថិជននាំឱ្យមានការទិញដែលមានលក្ខណៈគ្រប់គ្រាន់ឬទេ?
ទីពីរថាតើអតិថិជនទាំងនោះ ត្រូវទទួលបានសំណងចំនួនទឹកប្រាក់ជាក់លាក់ពីថ្លៃសេវាផ្សាយពាណិជ្ជកម្មនោះឬទេ?
បន្ទាប់មកវេទិកាកម្មវិធីនេះ នឹងធ្វើឱ្យផ្សារទំនើបនិងអ្នកប្រើប្រាស់សប្បាយចិត្តទាំងសងខាង។

ហើយនោះសាវតារនៃការអភិវឌ្ឍសេវាកម្មវេទិកាកម្មវិធីភ្នាក់ងារផ្សារទំនើប ដើម្បីអនុញ្ញាតឱ្យអ្នកពាក់ព័ន្ធកំណត់ការទិញដែលមានលក្ខណៈគ្រប់គ្រាន់តាមពេលវេលាជាក់លាក់ស្របតាមការគ្រប់គ្រងដោយស្វ័យប្រវត្តិចំពោះផ្សារទំនើបនិងអតិថិជនទាំងសងខាង។

ការណែនាំអំពីសេវាកម្ម

ផ្សារទំនើបត្រូវបានគេណែនាំឱ្យដាក់ពាក្យសុំជាដៃគូផ្សារទំនើបនៃសេវាកម្មសូអេបផល (Showapple Service)។

ចាប់ផ្តើមយុទ្ធសាស្រ្តជំនួញប្រើបណ្តាញសង្គមដែលមានស្រាប់ដើម្បីផ្សព្វផ្សាយផលិតផលប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពតាមរយៈភ្នាក់ងារផ្សារទំនើបនៃសេវាកម្មសូអេបផល (Showapple Service)

អតិថិជនផ្សារទំនើបត្រូវបានគេណែនាំឱ្យដាក់ពាក្យសុំជាភ្នាក់ងារផ្សារទំនើបនៃសេវាកម្មសូអេបផល (Showapple Service)។

លោកអ្នក ភ្នាក់ងារផ្សារទំនើប ទទួលបាន URL នៃផ្សារទំនើបផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នក ដែលលោកអ្នកចង់បាន ដើម្បីផ្តល់ជូនសេវាទីផ្សារនិងការអញ្ជើញអតិថិជនថ្មីៗចូលទៅ URL ។

អ្នកប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសង្គមត្រូវបានគេណែនាំឱ្យដាក់ពាក្យសុំជាដៃគូអេដ្យូ Edu នៅភ្នាក់ងារផ្សារទំនើបនៃសេវាកម្មសូអេបផល (Showapple Service)។

លោកអ្នក ដៃគូអេដ្យូ Edu ផ្ទេរចំណេះដឹងនិងជំនាញប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសង្គមផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកជូនទៅភ្នាក់ងារផ្សារទំនើបនៅក្នុងក្រុមរបស់អ្នកដែលពួកគេមានកម្មសិទ្ធិ និងទទួលបានការបង់ប្រាក់ដោយផ្អែកលើការទិញដែលមានលក្ខណៈគ្រប់គ្រាន់ដែលត្រូវបានធ្វើឡើងដោយពួកគេនៅក្នុងក្រុមរបស់អ្នក។

អ្នកប្រើប្រាស់មានការផ្ទេរប្រាក់ផ្ទាល់ជាមួយផ្សារទំនើបគ្រប់គ្រងកម្មសិទ្ធិខ្លួនឯង/ផ្សារដែលមិនចំណុះគេក្នុងស្រុក។
ភ្នាក់ងារផ្សារទំនើបណែនាំផលិតផលជូនដល់អ្នកប្រើប្រាស់ទូទៅជាអ្នកថែរក្សា/អ្នកមានឥទ្ធិពលម្នាក់

របៀបប្រើប្រាស់

1. ជ្រើសរើសភ្នាក់ងារផ្សារទំនើប

អ្នកដាក់ពាក្យសុំជាភ្នាក់ងារត្រូវបំពេញពាក្យសុំភ្នាក់ងារផ្សារទំនើប ហើយបញ្ជូនវាទៅក្រុមហ៊ុន Seoul Technology International Corp ដោយមានផ្សារទំនើបដែលពួកគេចង់ផ្តល់ជូនសកម្មភាពទីផ្សារ។

2. ការបង្កើតតំណភ្ជាប់ភ្នាក់ងារផ្សារទំនើប

បង្កើត URLs តែមួយតាមផ្សារទំនើបនីមួយៗ និងតាមភាសានីមួយៗ ហើយចែកចាយវាទៅភ្នាក់ងារផ្សារទំនើបនីមួយៗ។

3. ការបង្រៀន និងសកម្មភាព

ភ្នាក់ងារផ្សារទំនើបទទួលបានការបង្រៀននិងការបណ្ដុះបណ្ដាលជំនាញសហការផ្នែកទំនាក់ទំនងទីផ្សារតាមប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសង្គមពីដៃគូអេដ្យូ Edu នៃភ្នាក់ងារផ្សារទំនើប។
ភ្នាក់ងារផ្សារទំនើបចូលរួមក្នុងការផ្សព្វផ្សាយ និងសកម្មភាពទីផ្សារដោយប្រើប្រាស់ URL ដែលមានតែមួយតាមប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសង្គម និងគេហទំព័ររបស់ពួកគេ។

4. ការទិញ

ការទិញត្រូវបានធ្វើឡើងតាម URL នៃភ្នាក់ងារផ្សារទំនើបនីមួយៗ។

5. ការពិនិត្យមើលការអនុវត្តតាមពេលវេលាត្រឹមត្រូវ

ភ្នាក់ងារផ្សារទំនើបសាកសួររកលទ្ធផលគណនាដែលទូទាត់ហើយនៅវេទិកាកម្មវិធីភ្នាក់ងារផ្សារទំនើបនៃសេវាកម្មសូអេបផល (Showapple Service) ដោយផ្អែកលើអត្រាថ្លៃសេវាផ្សាយពាណិជ្ជកម្មដែលបានកំណត់ទុកជាមុនដោយផ្សារទំនើប។
ភ្នាក់ងារផ្សារទំនើបអាចពិនិត្យមើលស្ថានភាពទូទាត់ថ្លៃសេវាផ្សាយពាណិជ្ជកម្មតាមពេលវេលាជាក់លាក់តាមវិបសាយ www.wowinkorea.com

6. ការទូទាត់ថ្លៃសេវាផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម

ថ្លៃសេវាផ្សាយពាណិជ្ជកម្មដែលទូទាត់តាមគោលការណ៍ប្រចាំខែ ត្រូវបង់ជូនភ្នាក់ងារផ្សារទំនើប

ដៃគូផ្សារទំនើប

អាហារ

세계치킨

평창 88송이

제이드몰

(주) 신나게푸드

សម្លៀកបំពាក់

반티뱅크

이도인더스트리

티티뱅크

ផលិតផលកែសម្ផស្ស

팜스이샵

សត្វចិញ្ចឹម

마르코

អំណោយ

아토제이드