HOME_eng

អ្នកជំនួយហាងលក់ទំនិញដែលរកឃើញអ្វីៗទាំងអស់ “វ៉ាវ” នៅក្នុងពិភពលោក
សេវាកម្មសូអេបផល (Showapple Service)
Shoppingmall Agent Platform Service
링크를 SNS에 올리기만 하면 적립금을 현금으로!
Slider

ផ្សារទំនើបចង់ឱ្យអតិថិជនជួយផ្សព្វផ្សាយផ្សារទំនើបពួកគេ។
ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយមិនមែនអតិថិជនទាំងអស់សុទ្ធតែមានសកម្មភាពយ៉ាងសកម្មក្នុងការផ្សព្វផ្សាយផ្សារទំនើបរបស់ពួកគេទេ។

អតិថិជនមួយចំនួនណែនាំយ៉ាងសកម្មអំពីផ្សារទំនើបរបស់ពួកគេជូនដល់អ្នកដទៃ។
ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយ ក៏មិនមានសំណងសម្រាប់ការណែនាំបន្តឡើយ។

ក្រុមហ៊ុន Seoul Technology International Corp.
ទីមួយថាតើយើងអាចកំណត់ថាការណែនាំបន្តរបស់អតិថិជននាំឱ្យមានការទិញដែលមានលក្ខណៈគ្រប់គ្រាន់ឬទេ?
ទីពីរថាតើអតិថិជនទាំងនោះ ត្រូវទទួលបានសំណងចំនួនទឹកប្រាក់ជាក់លាក់ពីថ្លៃសេវាផ្សាយពាណិជ្ជកម្មនោះឬទេ?
បន្ទាប់មកវេទិកាកម្មវិធីនេះ នឹងធ្វើឱ្យផ្សារទំនើបនិងអ្នកប្រើប្រាស់សប្បាយចិត្តទាំងសងខាង។

ហើយនោះសាវតារនៃការអភិវឌ្ឍសេវាកម្មវេទិកាកម្មវិធីភ្នាក់ងារផ្សារទំនើប ដើម្បីអនុញ្ញាតឱ្យអ្នកពាក់ព័ន្ធកំណត់ការទិញដែលមានលក្ខណៈគ្រប់គ្រាន់តាមពេលវេលាជាក់លាក់ស្របតាមការគ្រប់គ្រងដោយស្វ័យប្រវត្តិចំពោះផ្សារទំនើបនិងអតិថិជនទាំងសងខាង។

ការណែនាំអំពីសេវាកម្ម

ផ្សារទំនើបត្រូវបានគេណែនាំឱ្យដាក់ពាក្យសុំជាដៃគូផ្សារទំនើបនៃសេវាកម្មសូអេបផល (Showapple Service)។

ចាប់ផ្តើមយុទ្ធសាស្រ្តជំនួញប្រើបណ្តាញសង្គមដែលមានស្រាប់ដើម្បីផ្សព្វផ្សាយផលិតផលប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពតាមរយៈភ្នាក់ងារផ្សារទំនើបនៃសេវាកម្មសូអេបផល (Showapple Service)

អតិថិជនផ្សារទំនើបត្រូវបានគេណែនាំឱ្យដាក់ពាក្យសុំជាភ្នាក់ងារផ្សារទំនើបនៃសេវាកម្មសូអេបផល (Showapple Service)។

លោកអ្នក ភ្នាក់ងារផ្សារទំនើប ទទួលបាន URL នៃផ្សារទំនើបផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នក ដែលលោកអ្នកចង់បាន ដើម្បីផ្តល់ជូនសេវាទីផ្សារនិងការអញ្ជើញអតិថិជនថ្មីៗចូលទៅ URL ។

អ្នកប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសង្គមត្រូវបានគេណែនាំឱ្យដាក់ពាក្យសុំជាដៃគូអេដ្យូ Edu នៅភ្នាក់ងារផ្សារទំនើបនៃសេវាកម្មសូអេបផល (Showapple Service)។

លោកអ្នក ដៃគូអេដ្យូ Edu ផ្ទេរចំណេះដឹងនិងជំនាញប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសង្គមផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកជូនទៅភ្នាក់ងារផ្សារទំនើបនៅក្នុងក្រុមរបស់អ្នកដែលពួកគេមានកម្មសិទ្ធិ និងទទួលបានការបង់ប្រាក់ដោយផ្អែកលើការទិញដែលមានលក្ខណៈគ្រប់គ្រាន់ដែលត្រូវបានធ្វើឡើងដោយពួកគេនៅក្នុងក្រុមរបស់អ្នក។

អ្នកប្រើប្រាស់មានការផ្ទេរប្រាក់ផ្ទាល់ជាមួយផ្សារទំនើបគ្រប់គ្រងកម្មសិទ្ធិខ្លួនឯង/ផ្សារដែលមិនចំណុះគេក្នុងស្រុក។
ភ្នាក់ងារផ្សារទំនើបណែនាំផលិតផលជូនដល់អ្នកប្រើប្រាស់ទូទៅជាអ្នកថែរក្សា/អ្នកមានឥទ្ធិពលម្នាក់

របៀបប្រើប្រាស់

1. ជ្រើសរើសភ្នាក់ងារផ្សារទំនើប

អ្នកដាក់ពាក្យសុំជាភ្នាក់ងារត្រូវបំពេញពាក្យសុំភ្នាក់ងារផ្សារទំនើប ហើយបញ្ជូនវាទៅក្រុមហ៊ុន Seoul Technology International Corp ដោយមានផ្សារទំនើបដែលពួកគេចង់ផ្តល់ជូនសកម្មភាពទីផ្សារ។

2. ការបង្កើតតំណភ្ជាប់ភ្នាក់ងារផ្សារទំនើប

បង្កើត URLs តែមួយតាមផ្សារទំនើបនីមួយៗ និងតាមភាសានីមួយៗ ហើយចែកចាយវាទៅភ្នាក់ងារផ្សារទំនើបនីមួយៗ។

3. ការបង្រៀន និងសកម្មភាព

ភ្នាក់ងារផ្សារទំនើបទទួលបានការបង្រៀននិងការបណ្ដុះបណ្ដាលជំនាញសហការផ្នែកទំនាក់ទំនងទីផ្សារតាមប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសង្គមពីដៃគូអេដ្យូ Edu នៃភ្នាក់ងារផ្សារទំនើប។
ភ្នាក់ងារផ្សារទំនើបចូលរួមក្នុងការផ្សព្វផ្សាយ និងសកម្មភាពទីផ្សារដោយប្រើប្រាស់ URL ដែលមានតែមួយតាមប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសង្គម និងគេហទំព័ររបស់ពួកគេ។

4. ការទិញ

ការទិញត្រូវបានធ្វើឡើងតាម URL នៃភ្នាក់ងារផ្សារទំនើបនីមួយៗ។

5. ការពិនិត្យមើលការអនុវត្តតាមពេលវេលាត្រឹមត្រូវ

ភ្នាក់ងារផ្សារទំនើបសាកសួររកលទ្ធផលគណនាដែលទូទាត់ហើយនៅវេទិកាកម្មវិធីភ្នាក់ងារផ្សារទំនើបនៃសេវាកម្មសូអេបផល (Showapple Service) ដោយផ្អែកលើអត្រាថ្លៃសេវាផ្សាយពាណិជ្ជកម្មដែលបានកំណត់ទុកជាមុនដោយផ្សារទំនើប។
ភ្នាក់ងារផ្សារទំនើបអាចពិនិត្យមើលស្ថានភាពទូទាត់ថ្លៃសេវាផ្សាយពាណិជ្ជកម្មតាមពេលវេលាជាក់លាក់តាមវិបសាយ www.wowinkorea.com

6. ការទូទាត់ថ្លៃសេវាផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម

ថ្លៃសេវាផ្សាយពាណិជ្ជកម្មដែលទូទាត់តាមគោលការណ៍ប្រចាំខែ ត្រូវបង់ជូនភ្នាក់ងារផ្សារទំនើប

ដៃគូផ្សារទំនើប

អាហារ

보물상점

블랙타이거몰

세계치킨

평창 88송이

제이드몰

(주) 신나게푸드

សម្លៀកបំពាក់

세븐틴스

반티뱅크

이도인더스트리

티티뱅크

ផលិតផលកែសម្ផស្ស

미젠

팜스이숖

팜스이샵

សត្វចិញ្ចឹម

꼬시다

អំណោយ

생기도자기

갤러리콘

갤러리콘

블랙타이거분양몰

아토제이드

ដៃគូអប់រំ

쇼핑점빵

강릉꽁지

블링썬에듀